sábado, septiembre 25

congreso biltzarra Vitoria Gasteiz 04-05711710 Eskubiderik gabeko adingabeak? ¿Menores sin derechos? Babesik gabeko hau atzerritarrak / Gazteria zigortua. Infancia extranjera desprotegida / Juventud penalizada


cid:image003.jpg@01CB5A7C.FC5A1E00

HELBURUAK

Biltzar honen helburua, eztabaida kritikoa eta ekintzarako proposamenak egituratzea da, beti ere, haurreria eta gazteria baztertuek dituzten behar eta oztopo diskriminatzaileen inguruan sortutako gaur egungo politikekin lotuta. Era berean, topaketa-gune izan nahi du, ikasleentzat, profesionalentzat eta jendartean baztertuta dauden edo/eta erakundeen zaintzapean aldi baterako harrera zentroetan nahiz zintzotzeko zentroetan dauden adingabeentzako jendartelaguntzan lan egiten duten taldeentzat. Horretaz gainera, heziketaren ikuspuntutik, hainbat gairen espezializaziorako baliagarria izango den ekintza izango da. Landuko diren gaiak erlazionatuak egongo dira zuzenbide penalarekin eta gizarte langintza eta heziketaren arloekin, haurrak eta gazteak babesteko eta zigorrak betearazteko sistemen barnean.
Helburu orokor hori abiapuntutzat hartuz, Biltzarrak hainbaten heziketa galdekizunei erantzun nahi die –profesional, ikasle, diplomadun eta lizentziatuenei; giza eta gizarte zientzietako jakintza arloetakoei; eta erakunde eta gizarte elkarteenei ere bai– egoera horiei beste modu batera erantzuteko (eta gaur egungo ekinbideak indartzeko) gizarte ongizatearen politiken bidez.
METODOLOGIA ETA HARTZAILEAK
Hiru saio egingo dira: guztira bost mahai-inguru osatuko dira, eta hamalau hizlarik eta zazpi moderatzailek hartuko dute parte. Hasierako ekitaldian, Eusko Jaurlaritzako eta Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkari instituzionalak gonbidatuko dira.
Edonori zuzenduta daude oro har; interes berezia dute adingabeei zuzendutako jendartelaguntza, zaintza edo tratamenduarekin zerikusia duten elkarte eta erakundeetan aritzen diren profesional eta boluntarioentzat; eta unibertsitateko komunitate osoarentzat dira, eta ukitzen diren gaiengatik, bereziki, gizarte-langintza, gizarte-hezkuntza, zuzenbidea, soziologia, lanharremanak, enpresa-ikasketak, kazetaritza, psikologia eta historia ikasten dutenentzat.
KREDITUAK IKASLEENTZAT
Unibertsitateko ikasleentzat, Biltzarreko saioek 15 orduren balioa dute; eta beste 15 emango dira, 2010eko apirilaren amaiera baino lehen aurkeztuko den laburpen-lan bat egiteagatik.
Beraz, bi ziurtagiri emango dira: bat parte hartzeagatik, eta bestea lanagatik, finkatutako epearen barruan aurkeztu eta ebaluatu ondoren. Guztira 30 ordu izango dira.
300 pertsonarentzako lekua dugu; beraz, inskripzioa lehenbailehen egitea gomendatzen da, aurreko edizioetan izandako arrakasta kontuan izanik lekuak berehala beteko direlakoan baikaude: «Adingabekoaren lege penal berria» (1998), «Kartzela, Drogamenpekotasuna eta Hiesa, Gizarte lana sistema penalaren aurrean» (1999), «Pobrezia eta arriskua Europan: ongizaterako erronkak Euskadin» (2000), «Kartzela eta Giza Eskubideak: Berme juridikoak, osasuna, giza asistentzia, heziketa eta lana» (2001), «Gazte eta Adingabeko zigortuak: erantzun judizial, hezigarri eta sozialak» (2001), «Etorkinekin gizarte lana eta heziketa hartzailea jatorrizko herrialdeetan» (2002), «Gizarte politika eta hiritar segurtasuna: Erronkak Europako eta Munduko Euskadi batentzat» (2003), «Gizarte Zerbitzuak eta Kartzela: Alternatibak gaur egungo kultura zigortzaileari» (2004), «Drogei buruzko politika sozialak eta kriminalak» (2005). «Haurtzaro eta Gazteria baztertuak. Politika Sozial eta Kriminalak» (2006), «Immigrazioa eta kultura gutxituak. Politika Sozial eta Kriminalak» (2007), «Bitartekaritza gizarte gatazketan» (2008), «Gizarte bazterkeriaren eta pobreziaren feminizazioaren aurkako borroka» (2009).
MATRIKULAREN ORDAINKETA ETA MATERIALAREN GASTUAK:
Matrikula arrunta eta murriztua da, bere kostua 30 €(*) baita. Kopuru hori, lehendabiziko egunean banatuko den materialerako izango da. 30 euroko kopuru hori urriaren 30a baino lehen sartu beharko da Vital Kutxako kontu zenbaki honetan: 2097 0152 85 0104893549.
Diru kopurua sartzean, sartu duenaren izena eta lehen abizena zehaztu beharko dira. Izena lehenbailehen ematea gomendatzen da, gehienetan azken egunaren aurretik agortzen direlako plazak eta orduantxe bukatzen delako matrikulazioa.
Gizarte langintza Eskola Unibertsitateko ikasleek izen-emate orria urriak 22 baino lehen entregatu beharko du. Egun horretan klaseak bertan-behera uzteko ikaslegoaren ehuneko 50 baino gehiagok jardunaldian izena emanda izan beharko du. Horrela ez balitz, ikas-egunak izango dira guztientzat, kongresuan izena eman dutenentzat izan ezik.
(*) UPV/EHU Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolako practicumarekin elkarlanean dabiltzaten profesionalak dohainik
MATRIKULA BIDALI EDO AURKEZTEA:
Kongresuan izen emateko bide ezberdinak daude:
1. Honoko helbidera posta bidez edo consejerian utzi: . Eskubiderik gabeko adingabeak? Biltzarra. Gizarte Lan- Unibertsitate eskola. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. Los Apraiz kalea, 2, 01006 Vitoria- Gasteiz
2. Fax bidez: 945.013308 izen emate orria eta matricularen ordainketaren agiria gehituz.
3. Helbide elekroniko honetara ordainagiria eta izenemeate orria eskaneatuta bidaliz:vtgikus@vc.ehu.es
INFORMAZIOA ETA IDAZKARITZA TEKNIKOA
Astelehenetik Ostegunera goizez 9.30etatik 12.30etara. 945013324. E-posta: vtgikus@ehu.es
INFORMAZIOA. IDAZKARITZA TEKNIKOA: 945.013324 edo 945-014273. Claudia Venceslao EGITARAUA AKREDITAZIOA ETA MATERIALA JASOTZEAosteguna, azaroak 4, 9:30ean Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolan
____________________________________________________________________________________

OBJETIVOS
Este Congreso se plantea con el fin de potenciar un debate crítico y articular propuestas de actuación en relación con las actuales políticas de respuesta a las necesidades y barreras discriminatoria que tiene la infancia y juventud perteneciente a los sectores marginados de la sociedad. Se plantea también como un espacio de encuentro entre estudiantes, profesionales y grupos que trabajan en el apoyo social a menores en situación de exclusión social y/o bajo custodia institucional en centros de acogida temporal o de reforma. Además es también, desde un punto de vista formativo, una actividad de especialización en temas relacionados con, el derecho penal, el trabajo y la educación social en el ámbito de los sistemas de protección y ejecución penal para menores y jóvenes.
A partir de este objetivo general, el Congreso quiere responder a las demandas concretas de formación que existen tanto por parte de profesionales, estudiantes, diplomados, licenciados y en áreas de conocimiento vinculadas a las Ciencias Sociales y Humanas, como por parte de instituciones y organizaciones sociales con vistas a dar nuevas respuestas a estas situaciones (y reforzar las actualmente existentes) desde las políticas de bienestar social.
METODOLOGIA Y DESTINATARIOS
Consta de tres sesiones, con un total de cinco mesas y catorce conferenciantes y siete moderadores/as. El primer día, además se celebrará el acto inaugural, en la que se invitará a los representantes institucionales del Gobierno Vasco y de la Universidad del País Vasco.
Están dirigidas al público en general, y resultan de especial interés para profesionales y personas voluntarias que trabajan en asociaciones e instituciones relacionadas con el apoyo social, la asistencia y el tratamiento de menores, a toda la comunidad universitaria, y en particular a estudiantes de Trabajo social, Educación social, Derecho, Sociología, Relaciones laborales, Empresariales, Periodismo, Psicología e Historia por la especificidad de las materias que se abordan.
CREDITOS PARA ESTUDIANTES
Para estudiantes universitarios, las sesiones del Congreso equivalen a 15 horas, más otras 15 por la elaboración de un trabajo de síntesis que será entregado antes de finales de Abril de 2010, por lo que se emitirán dos certificados, uno por la participación y otro por el trabajo una vez entregado y evaluado dentro del citado plazo establecido sumando un total de 30 horas.
El número total máximo de plazas es de 300 que previsiblemente se cubrirán sobradamente a la vista de lo sucedido en los Congresos y Jornadas que en este marco hemos venido celebrando en ediciones anteriores: «La nueva ley penal del menor» (1998), «Cárcel, drogas y Sida. Trabajo social frente al sistema penal» (1999), «Pobreza y peligro en Europa: retos para el bienestar social en Euskadi» (2000), «Cárcel y Derechos Humanos: Garantías jurídicas, Salud, Asistencia social, Educación y Trabajo» (2001), «Jóvenes y menores penalizados. Respuestas judiciales, educativas y sociales» (2001), «Trabajo Social y Educación Social con Inmigrantes» (2002), «Política social y seguridad ciudadana: retos para una Euskadi en Europa y el Mundo» (2003), «Servicios Sociales y Cárcel: Alternativas a la actual cultura punitiva» (2004), «Políticas sociales y criminales en materia de drogas» (2005), «Infancia y juventud marginadas. Políticas sociales y criminales» (2006), «Inmigración y culturas minorizadas. Políticas sociales y criminales» (2007), «Mediación en conflictos sociales» (2008), «La lucha contra la exclusión y la feminización de la pobreza» (2009)
ABONO DE MATRICULA Y GASTOS DE MATERIAL:
La matricula es común y reducida puesto que es de tan solo de 30 € (*) en concepto de materiales, que se entregarán el primer día. Este ingreso TOTAL de 30 € ha de hacerse antes del 30 de Octubre especificando el primer apellido y nombre de quien hace el ingreso en el siguiente número de cuenta de la Vital Kutxa: 2097 0152 85 0104893549 Se recomienda hacerlo cuanto antes puesto que casi siempre las plazas se completan antes de esa fecha y se cierra la matrícula.
El alumnado de la Escuela Universitaria de Trabajo Social habrá de entregar la hoja de matriculación antes del 22 de Octubre. Esto es debido a que la suspensión de las clases en esos días está supeditada a que haya más del 50% del alumnado inscrito. De lo contrario sería días lectivos para todo el alumnado salvo para quienes se hayan inscrito en el Congreso.
(*) Excepto profesionales que colaboran en el practicum de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad del País Vasco.
ENVIO, O ENTREGA DE MATRICULA: Existen varias vías para la matriculación en el Congreso:
Entregando la hoja de inscripción y el justificante de pago en la conserjería
1. de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
2. Por correo electrónica en la dirección vtgikus@vc.ehu.es, adjuntando la hoja de inscripción
3. Por fax al número 945.01.33.08, adjuntando una copia del justificante de pago de la matrícula y la hoja de inscripción.
4. Por correo postal a la dirección: Congreso ¿Menores sin derechos? A la atención de César Manzanos. Escuela Universitaria de Trabajo Social (UPV) Los Apraiz, 2. 01006 Vitoria-Gasteiz. Adjuntando la hoja de inscripción y el justificante de pago.
INFORMACIÓN. SECRETARIA TÉCNICA: 945 - 01 33 24 o 945 - 01 42 73. Claudia Venceslao

No hay comentarios:

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006