jueves, febrero 3

El tràfic de persones per a l'Observatori dels Drets de la Infància de Catalunya. Romina González Sánchez Departament d'Advocacy i Campanyes Save the Children

http://www.gencat.cat/bsf/publica/butlletiDGAIA/num45/el-trafic-de-persones-per-a-lobservatori-dels-drets-de-la-infancia.htm

El tràfic de persones per a l'Observatori dels Drets de la Infància de Catalunya

Romina González Sánchez Departament d'Advocacy i Campanyes Save the Children

El passat 23 de setembre es va celebrar el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones,(1) un fenomen que actualment consta com una de les preocupacions principals a l'agenda dels Drets Humans de la Comunitat Internacional, així com entre l'opinió pública i organitzacions de la societat civil.

El tràfic de persones, o el comerç d'éssers humans, és la manifestació actual de l'esclavitud que ja crèiem eradicada amb l'alliberació dels darrers esclaus a Brasil el 1888. És per això que és inevitable establir paral·lelismes entre la història passada, present, i reflexionar sobre la que està encara per escriure.

Aquesta pràctica menyspreable, antiga i universal ja existia a l'època egípcia i grecoromana i va assolir el seu màxim apogeu amb l'arribada dels europeus a Amèrica i al Carib mitjançant l'anomenat "tràfic de negres", a finals del s. xv.

L'economia basada en el sistema esclavista, concretament en l'agricultura de plantació, comportava tants beneficis que les veus dels primers abolicionistes anglesos, francesos i nord-americans a finals del a xvii van trobar una gran resistència al canvi.

Arguments de tipus moral, religiós i econòmic que reclamaven la fi d'aquesta pràctica es van anar imposant, donant lloc a la promulgació d'instruments com el Tractat d'Aberdeen (de 1845) amb el qual es va intentar prohibir el tràfic de negres a Brasil, o l'abolició de l'esclavitud impulsada per Abraham Lincoln el 1865, materialitzada amb la tretzena esmena de la Constitució americana.

No obstant això, van ser els mateixos esclaus qui protagonitzaren les principals rebel·lions des de la seva captura a Àfrica, fins a la seva venda als països de destinació. Un exemple d'això, va ser la revolta dels esclaus de Santo Domingo (colònia francesa) mitjançant revoltes i suïcidis a finals del s. xviii. D'aquesta manera van destruir el sistema colonial del Carib i van abolir l'esclavitud, provocant la guerra de la Independència a l'illa.

Moltes de les víctimes del tràfic actual son invisibles, tenen por de denunciar i ni tan sols són conscients dels seus propis drets, objecte d'una greu violació dels Drets Humans.

Es creu que uns 4 milions de persones eren víctimes del tràfic d'esclaus, quan Lincoln va promulgar l'abolició el 1865. Actualment, i malgrat tenir diversos instruments de defensa dels Drets Humans, uns 12,3 milions de persones(2) fan treballs, tant legals com il·legals, en condicions d'esclavitud. El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) parla d'1,2 milions de nens i nenes víctimes de l'explotació sexual cada any.(3)

Encara que estem familiaritzats amb el terme esclavitud, cal tenir clars alguns conceptes sobre el tràfic d'éssers humans.

Què és el tràfic?

Segons el Protocol de Palerm,(4) un nen, una nena o adolescent és víctima de tràficquan és captat, traslladat, amagat o rebut amb finalitats d'explotació dins o fora del país. La captació, el transport, el trasllat, l'acollida o la recepció d'un nen o d'una nena amb finalitats d'explotació es considerarà tràfic de persones fins i tot quan no es recorri a cap dels mitjans següents: engany, frau, coacció, rapte o abús de poder, segons assenyala el Protocol de Palerm.

La finalitat última del tràfic, l'explotació, pot ser diversa:

 • Sexual: els nens, les nenes i adolescents són utilitzats en relacions sexuals remunerades (freqüentment denominades prostitució infantil);(5) en l'elaboració d'imatges o altres materials d'abús sexual (freqüentment denominat pornografia infantil) o amb matrimonis forçats.
 • Laboral: servitud per deutes familiars, mendicitat, comissió de furts, nens reclutats en situacions de conflicte bèl-lic, explotació dins l'àmbit de l'agricultura o serveis d'hostaleria.
 • Extracció d'òrgans.

Per la seva traducció de l'anglès (trafficking), el tràfic d'éssers humans es confon sovint amb el tràfic il·lícit d'immigrants (smugling en anglès). No obstant això, encara que són fenòmens relacionats, si no es diferencien correctament, les víctimes poden ser més vulnerables i, per tant, els seus drets poden ser no reconeguts.

Les diferències principals entre aquests dos fenòmens es troben en la naturalesa del delicte, la territorialitat, l'objectiu perseguit i el consentiment de la víctima, tal com s'exposa a continuació:

Taula

El tràfic de nens i nenes suposa una seriosa vulneració del dret dels nens, les nenes i els adolescents a ser protegits contra qualsevol forma de violència, així com altres drets compresos dins la Convenció dels Drets de l'Infant, particularment:

 • Del dret a la supervivència i al desenvolupament adequat (article 6).
 • Del dret a la protecció enfront d'activitats o treballs que resultin nocius per a la seva salut, la seva educació o desenvolupament (article 32).
 • Del dret a la protecció enfront de l'ús il·lícit d'estupefaents i substàncies psicotròpiques, així com la seva participació en la producció i el tràfic il·lícit d'aquestes substàncies (article 33).
 • Protecció enfront de l'abús sexual, el tràfic i qualsevol tipus d'explotació (articles 19, 32, 34, 35, 36, 37 i 39).

L'impacte de les vivències vinculades al tràfic; el maltractament, els abusos sexuals i la negligència, comporten conseqüències terribles en el desenvolupament congnitiu, físic i sobretot emocional dels nens i les nenes que el pateixen. Al llarg del procés d'explotació, estan exposats a malalties de transmissió sexual, desnutrició, drogoaddicció, embarassos no desitjats i marginació social, entre d'altres.

Factors que intervenen en el tràfic d'éssers humans

L'Organització de les Nacions Unides contra la Droga i el Crim Organitzat (UNODC) posa de manifest que el comerç d'éssers humans reporta beneficis quasi comparables al tràfic de drogues i armes. Segons el Departament d'Estat dels EUA,(6) el tràfic genera uns 32.000 milions de dòlars anuals, aspecte que estableix una similitud respecte als motius pels qual l'esclavitud es va mantenir al llarg dels segles d'història.

Es tracta d'un fenomen global, que afecta tots els països i pot tenir lloc tant dins del país com fora, de manera que la mateixa víctima pot ser explotada tant en el país d'origen com en el de trànsit i destinació.

Les causes estructurals del comerç d'éssers humans són les desigualtats econòmiques, la pobresa i la discriminació de la dona. A més, existeixen altres factors que afavoreixen la clandestinitat de l'explotació, com la demanda de mà d'obra barata i de serveis sexuals, la corrupció dels agents fronterers, l'atur, la necessitat de fugir de conflictes bèl·lics i les restriccions de polítiques migratòries dels països de destinació.

Segons estudis recents,(7) l'explotació laboral constitueix un dels principals objectius del tràfic, en una relació de l'1:9 respecte de les víctimes forçades per exercir la prostitució. De fet es reben menys denúncies i es tracta d'un fenomen encara més invisible, revelat en circumstàncies dramàtiques com el succés que va tenir lloc a Mèxic el passat mes d'agost quan 72 immigrants d'origen equatorià i brasiler(8) van ser assassinats (58 homes i 14 dones).

Tot i això, és important no perdre de vista la vulnerabilitat que representen les víctimes de sexe femení quan són objecte d'abusos per partida doble. Les que són captades per a feines sota condició d'explotació o servitud, solen ser també explotades sexualment.

Igual que els antics esclaus, les persones vulnerables del tràfic pateixen pobresa i discriminació. Les màfies o explotadors individuals utilitzen l'esperança de les víctimes, com, per exemple, la recerca d'oportunitats, millorar la seva qualitat de vida i mantenir familiars dependents en els països d'origen per captar-les. Dins els mètodes emprats hi ha la seducció: estableixen relacions sentimentals amb les víctimes per crear confiança i dependència en elles; les amenaces: normalment fer mal als seus familiars; l'engany: en els casos d'explotació sexual, fan creure a les víctimes que treballaran com a models, actrius o netejadores i cuidadores.

Concretament, el tràfic de dones i nenes amb l'objectiu d'explotació sexual és l'expressió universal de la persistent discriminació de la dona i de la violència de gènere. Del total de víctimes, el 80% són dones i nenes, i el 50% son menors d'edat.(9)

Només a Europa s'explota anualment unes 500.000 dones, que a diferència de les drogues i les armes, poden ser explotades i venudes diverses vegades a diversos clients de serveis sexuals, reportant grans beneficis per al proxeneta.(10) Quant a les nenes, els nens i els adolescents, és molt complicat establir unes xifres concises per la manca d'estudis exhaustius i mecanismes unitaris de recopilació de dades que hi ha. D'altra banda, la identificació de les presumptes víctimes menors d'edat és força complicada, perquè aporten documentació falsa (proporcionada per la xarxa d'explotació) o perquè és difícil establir l'edat segons la seva aparença física.

Malgrat això, les associacions que detecten casos de tràfic de menors amb finalitats d'explotació sexual comencen a desdibuixar perfils i característiques comunes.

A Espanya, les dades més recents(11) mostren que la majoria de les víctimes menors d'edat son d'origen comunitari (Romania, Bulgària, etc.)(12). Persones conegudes les traslladen (el xicot o un amic de la família); o algun familiar proper. Generalment provenen de pobles petits i pateixen una situació econòmica precària. Una vegada en el país de destinació, tenen una gran mobilitat i se les ha detectades exercint la prostitució al carrer, a polígons, saunes, pisos o clubs.

S'han detectat també víctimes d'origen brasiler i paraguaià. Són noies que han assolit la majoria d'edat recentment, o que essent menors d'edat les han traslladades a Espanya mitjançant el reagrupament familiar.

Cal destacar la situació de les víctimes d'origen africà, l'exposició contínua de les quals a greus vulneracions dels seus drets mereix una atenció especial.(13). Provenen normalment de Nigèria, Sierra Leona o Ghana i arriben a l'Estat espanyol per mitjà de xarxes organitzades que les transporten amb pastera (el viatge el fan a peu fins al Marroc) o en avió. Moltes d'elles son reclutades al voltant dels 13 anys, no obstant això, el viatge pot durar mesos o fins i tot anys si el seu objectiu és arribar fins a la costa marroquina. La xarxa els proporciona documentació falsa, així com els mitjans per viatjar, l'acollida, etc. Per això contrauen un deute d'entre 20.000 a 45.000 euros, per mitjà d'un contracte vinculat al vudú, a través del qual venen la seva ànima i cos al traficant o a la xarxa.
Durant el viatge es converteixen en esclaves sexuals de diversos homes a canvi de "protecció", encara que això no els evita agressions, violacions múltiples o fins i tot la mort. Una vegada a l'Estat espanyol, exerceixen la prostitució als carrers i polígons. El desconeixement de l'idioma i les malalties mentals associades a l'estrès posttraumàtic, així com les seves creences profundes de vudú, fan difícil que puguin fugir de les xarxes.

Segons fonts d'atenció directa, les víctimes són objecte d'un alt grau de violència física: pateixen violacions, privació d'aliments (com a càstig) i tenen una percepció molt negativa de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. El principal obstacle perquè denunciïn la seva situació, a part de la por i les amenaces, les barreres idiomàtiques, etc., és la manca de consciència sobre la seva situació i el desconeixement dels seus drets. És més, en alguns casos poden desenvolupar la "síndrome d'Estocolm" envers el traficant o manifestar incoherències en el seu relat degut a l'estrès, la desconfiança o perquè ni tan sols reconeixen els lloc on han estat traslladades.

L'origen i els perfils de les víctimes no son estàtics, ja que varien segons les preferències dels clients (son portades d'un lloc a un altre perquè prefereixen "noies noves" o amb determinades característiques o bé per motius que desencadenen la fugida del seu país com conflictes bèl·lics, crisis, pobresa, etc.).

La lluita contra el tràfic d'éssers humans

Tant el Dret Internacional com els instruments europeus vinculats a la lluita contra el tràfic, d'obligat compliment per al Govern espanyol, estableixen que el dret de les víctimes de tràfic a la protecció ha de prevaler davant la seva condició d'immigrant irregular, si aquest fos el cas. No obstant això, en no ser aquest generalment el principi que regeix les actuacions de les autoritats, els ciutadans/anes en situació administrativa irregular víctimes d'explotació són més vulnerables i pateixen una major marginació.

Segons el que està previst a la nova Llei d'estrangeria, la cooperació policial i, per tant, a mesura que la víctima denunciï i pugui aportar informació valuosa per a la investigació contra les xarxes criminals, determinarà el desplegament de les mesures de protecció. En aquest sentit, les organitzacions d'atenció directa critiquen aquest enfocament, ja que troben grans dificultats a l'hora de protegir la víctima si, com ja hem comentat abans, tenen por de denunciar-les o no disposen de dades clau per la raó que sigui.(14)

Aquestes disposicions, d'aplicació a les víctimes menors d'edat, estableixen la possibilitat d'accedir al període de reflexió de 30 dies per decidir si cooperen amb les autoritats, només quan hi ha motius raonables per creure que una persona estrangera en situació irregular ha estat víctima de tràfic d'éssers humans. Una vegada exhaurit aquest període, poden quedar exemptes de responsabilitat administrativa, mentre valoren la possibilitat de tornar al país d'origen o accedir a un permís de residència i treball per circumstàncies excepcionals. En qualsevol cas, està per veure com es porta a la pràctica en els casos de víctimes menors d'edat.

Però, qui estableix els motius raonables per resoldre si una persona és víctima de tràfic? I quines circumstàncies excepcionals seran les que determinaran si la víctima es retornada al país d'origen? No hi ha, actualment, un posicionament per part del Govern espanyol que respongui a aquestes qüestions.

Hi ha nombrosos instruments i recomanacions per a la identificació de víctimes, establerts per organitzacions com ACNUR o OSCE. Recomanen principalment als organismes oficials que tinguin en compte que, a vegades, passen setmanes o mesos abans que la víctima pugui parlar del que ha viscut o el que sap. Per això, un dels objectius prioritaris és aconseguir que els/les professionals de les diferents àrees (àmbit sanitari, serveis socials, àmbit jurídic, forces i cossos de seguretat de l'Estat) que puguin estar en contacte amb les víctimes utilitzin coneixements i eines que els permetin abordar correctament aquestes situacions. Les conseqüències que es deriven d'una manca o una inadequada identificació de les presumptes víctimes: detencions, internaments i expulsions, són elements dissuassoris a l'hora de denunciar. Fins i tot les màfies i els explotadors utilitzen aquests arguments per potenciar en les víctimes dependència i submissió.

Save the Children, organització que es dedica a la promoció i protecció dels drets de la infància, treballa per fer visible i prevenir l'abús i l'explotació sexual infantil, violacions de drets que impedeixen als nens, nenes i adolescents gaudir de la seva integritat, dignitat i dret a ser protegits contra qualsevol forma de violència.

En aquest sentit, a Save the Children, li preocupa, a més, la manca d'instruments de coordinació interinstitucionals que permetin actuar amb rapidesa i efectivitat davant els casos de tràfic infantil amb finalitats d'explotació sexual, mendicitat i comissió de furts.

Les comunitats autònomes, responsables de la protecció i assistència dels menors en situació de desprotecció, no compten actualment amb els recursos per satisfer les necessitats específiques d'aquests infants. Ens trobem que les ONG d'infància acreditades per exercir la guarda no tenen l'experiència professional necessària per abordar la identificació ni el tractament d'aquestes situacions d'abús i explotació sexual, així com prou personal (educadors, psicòlegs, assistents jurídics, formadors). Els casos sobre els quals tenim coneixement deriven en la desaparició del nen o la nena del centre, exposant-lo a una vulnerabilitat encara més gran.

Durant la celebració del Primer Fòrum Social contra el Tràfic (espai destinat per discutir qüestions relacionades amb el tràfic entre la societat civil i els poders públics), Save the Children va manifestar la necessitat urgent de donar resposta a la situació de les víctimes menors d'edat, després de comprovar que el Pla integral contra el tràfic (2009-2012) no tenia en compte mesures concretes per abordar aquests casos. Com a resultat, es va crear el Grup de Treball sobre la Infància i el Tràfic d'Éssers Humans on participen representants de diferents àrees del Govern de l'Estat: Política Social, Sanitat, Justícia, Educació, Turisme, Interior i associacions de la societat civil.

Per Save the Children, el tràfic dels nens i nenes és un tema prioritari que els governs han d'abordar amb major diligència. En aquest sentit, realitzem accions de sensibilització i incidència política(15) centrats en els següents principis establerts pel Conveni del Consell d'Europa contra el Tràfic (en vigor des de l'1 d'agost de 2009):

 • Un nen o una nena presumpta víctima de tràfic ha de tenir accés immediat a un permís de residència temporal per raons humanitàries.(16)
 • L'atenció immediata i integral de l'infant víctima de tràfic no ha de dependre de la seva bona voluntat per cooperar amb les autoritats. Ha de tenir accés a l'atenció mèdica, psicològica, d'acollida, d'assistència social, d'educació o formació vocacional en condicions d'igualtat amb la resta de nens i nenes residents i nacionals.
 • Els nens i les nenes víctimes de tràfic mai no han de ser tractats com a delinqüents.
 • Quan un nen o una nena és identificat com a víctima de tràfic, el sistema de protecció estatal ha d'assignar-li un/a tutor/a legal que defensi els seus interessos i l'acompanyi durant el procés. Mentre es determina l'edat d'un menor de 18 anys, se li ha de donar el benefici del dubte.
 • Cal implementar procediments amables que evitin la victimització secundària, informar-lo dels seus drets en el seu idioma i emprar un llenguatge adequat al seu nivell de maduresa.
 • El retorn al lloc d'origen sempre que suposi l'interès superior del menor (ja que la mateixa família pot haver participat en l'explotació).
 • Castigar adequadament els agressors. Tant els que trafiquen com els que incideixin en delictes de turisme sexual amb nens, nenes i adolescents, tant a Espanya com a l'estranger.

Encara que queda molt per fer, Save the Children aposta pel diàleg amb les autoritats i la societat civil com a mitjà per aconseguir acords i solucions dirigides a protegir efectivament les víctimes d'aquesta fatal manca de justícia universal.

______
1 Instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones en coordinació amb la Conferència de Dones que va tenir lloc a Dhaka, Bangladesh, el gener de 1999. El 23 de setembre de 1913 va ser promulgada a Argentina la Llei 9.143, la primera norma legal en el món contra la prostitució infantil.
2 Dades extretes de l'Informe sobre tràfic del Departament dels Estats Units (EUA) el juny de 2010.
3 Dada extreta de l'Informe de la relatora especial de les Nacions Unides sobre el tràfic de persones. Feb, 2009.
4 Protocol de les Nacions Unides per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones, nens i nenes que complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional.
5 Save the Children considera que l'ús del llenguatge és reflex de les pràctiques, prejudicis i pensaments de la societat. Per això no utilitzem termes com "prostitució" i/o "pornografia" infantil, que considerem que vulneren els drets de la infància i indiquen la voluntat en la participació d'aquestes activitats. Exceptuant cites textuals o instruments legals utilitzarem els termes "Utilització de nens, nenes i adolescents en relacions sexuals remunerades" i "imatges d'abús sexual de nens, nenes i adolescents" respectivament.
6 Informe sobre el tràfic de persones, 14 de juny de 2010.
7 Trafficking in persons report. Department of State, United States of America, 2010.
8 Vegeu: CNN Mèxic [25 d'agost de 2010]: "El gobierno indaga al cártel del Golfo y 'Los Zetas' por 72 asesinados"
9 Department of State: Trafficking in persons report Department of State, United Stated of America, 2005, pag.7
10 Claude Kajsa, Con la mira en el cliente de servicios sexuales. El ejemplo sueco. 2010.
11 Dades de la ponència oferta per APRAMP. Associació per a la Prevenció, Reinserció i Atenció a la Dona Prostituïda a les taules de treball sobre tràfic de Save the Children.
12 Vegeu: El Periódico [19 de juliol de 2010]: "Alerta tras la localización de cinco menores prostituidas en Ciutat Vella"
13 La periodista i investigadora Helena Maleno Garzón denuncia a "Pandoras Invisibles" del mitjà digital Periodismo Humano, les constants violacions dels Drets Humans que pateixen les persones en el trànsit migratori, des d'una perspectiva de gènere i infancia.
14 Vegeu: Periodismo Humano [30 de juny de 2010]: "Denuncian que el Gobierno pretende deportar a un posible víctima de trata"
15 Save the Children forma part de la Xarxa espanyola contra el tràfic, on porta a terme actuacions conjuntament amb quasi vint organitzacions de la societat civil.
16 Aquesta forma de vulneració de drets, constitueix un motiu per a la concessió d'asil. Vegeu pàgina 3: ACNUR [4 d'abril de 2006]: "El derecho de asilo y el mandato del ACNUR"

No hay comentarios:

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006