domingo, noviembre 28

La importància de la recollida i l'anàlisi de dades en les polítiques d'infància De les dades globals macropolítiques a les dades específiques que es gestionen en la quotidianitat de la intervenció tècnica. Araceli Lázaro Aparicio

http://www.gencat.cat/dasc/publica/butlletiDGAIA/num43/la-importancia-de-la-recollida-i-lanalisi-de-dades-en-les-politiques-dinfancia.htm

La importància de la recollida i l'anàlisi de dades en les polítiques d'infància

De les dades globals macropolítiques a les dades específiques que es gestionen en la quotidianitat de la intervenció tècnica.

Araceli Lázaro Aparicio
Analista de programes i secretària de l'Observatori dels Drets de la Infància de la Secretaria d'Infància i Adolescència

Justificació

És important clarificar que el meu plantejament del tema es justifica en el convenciment que els progressos no són conseqüència directa ni de la rutina ni de la voluntat, sinó fruit d'un sistema estructurat i planificat que defineixi QUÈ volem aconseguir, COM i QUAN. I també de la influència que la planificació té a la relació professional i la responsabilitat política amb els nens i les nenes.

Coincideixo plenament amb el centre Innocenti d'UNICEF en què "Per millorar alguna cosa, primer s'ha de mesurar".(1) I també en l'aposta necessària per la mesura i la quantificació del benestar infantil al nostre país. Com a conseqüència d'això, crec que a la base d'un correcte desenvolupament, tant de l'encàrrec polític i social com dels programes tècnics de les professions implicades, les dades han de convertir-se en protagonistes rellevants, alhora que en l'instrument bàsic i imprescindible de la planificació.
Relaciono globalment l'anomenada "invisibilitat de la infància" amb els dèficits actuals en la recollida i l'anàlisi de dades sobre aquest col·lectiu.
Les possibles variables explicatives i predeterminants implicades en els anomenats dèficits podrien ser les següents:

 • La manca de cultura i enquadraments dels sistemes de qualitat en la història de les polítiques d'infància i adolescència.
 • La manca de professionalitat en la definició i en alguns casos de l'exercici tècnic i polític.
 • El reiterat relaxament en el compliment de la normativa legal.

S'acostuma a afirmar que la infància no ha liderat mai les agendes polítiques ni les prioritats econòmiques al nostre país. La seva definició històrica i sociocultural com a objecte de protecció, i no com a subjectes de drets, ha justificat, socialment i políticament, la manca de plans estratègics per garantir-los i per possibilitar i assegurar la seva participació activa.
En l'àmbit específic, ha representat situar-los com a "ciutadans del demà", però sense protagonisme en el present.
És possible que sigui aquesta manca de protagonisme que s'ha atorgat al col·lectiu infantil el que hagi permès arrossegar i mantenir una cultura de beneficència més o menys explícita al llarg del temps, i com a conseqüència d'això, la manca de cultura científica i de sistemes de qualitat als programes i polítiques públiques d'infància i adolescència.

Realitat que, al meu parer, també ha tingut rellevància a l'hora de configurar el procés viscut al llarg del segle XX, on unes "ocupacions", fonamentalment de l'educació, i del camp social (psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials) es converteixen en "professions" de la infància i l'adolescència.

Un procés que ratifica el disseny de fases progressives enunciat i desenvolupat per Laura Grazziosi,(2) però necessitades d'un reconeixement tècnic, social i polític encara no legitimat totalment a les professions citades.

Aquesta manca de reconeixement ha afavorit, segons el meu parer, un discurs excessivament centrat en les dificultats (tant de la gestió dels encàrrecs polítics com de la intervenció tècnica). I ha facilitat, com a conseqüència d'això, que l'encàrrec sociolegal es visualitzi més com un desig a llarg termini que com l'origen i la justificació de tots els sistemes i intervencions. I sempre mediatitzat pel discurs de les carències (la manca de recursos com a concepte social generalitzat i la instauració de la queixa professional).
Si tenim present que no es fan estudis específics d'impacte dels projectes endegats i de les necessitats reals dels nens i els adolescents, podrem entendre la dificultat d'objectivar a l'hora de planificar no des de les dificultats com a punt de partida, sinó des de les oportunitats com a justificació de les polítiques d'infància.
Una vegada més, el debat sobre el mètode, ja sigui basat en el sistema informàtic o en el "palito a palito", ha restat força a la interiorització, la programació i la implementació de la seva finalitat.

Anàlisi de la realitat

Dins del necessari equilibri entre les necessitats polítiques i tècniques i les exigències legals pel que fa als sistemes d'informació i avaluació, caldria reflexionar sobre per què percebem com a burocràcia, o com a utilització política partidista les recollides sistemàtiques i disgregades de dades des d'algunes professions vinculades als àmbits d'infància i adolescència. I també per què sentim tan poc integrada i exercida l'obligatorietat legal de la seva recollida per part dels professionals i dels seus responsables.

És possible que aquesta vivència negativa de l'entorn social i dels professionals tingui a veure amb dues realitats molt generalitzades i amb una forta càrrega vivencial, professional i subjectiva:

 1. La distància i la separació en l'anàlisi i utilització de les macrodades i les dades específiques en la vida quotidiana és massa gran. Manquen sistemes de recollida de dades que afavoreixen el trànsit des de les més específiques fins a l'elaboració de dades generals, i la devolució de les dades generals com a eina de contrast i reprogramació de les accions específiques.
  Feeck bac necessari per aconseguir integrar tots els elements i els professionals en un mateix projecte, i per interioritzar les actuacions com a SERVEI als ciutadans, encara que aquests siguin menors d'edat.
 2. Sovint evidenciem algunes carències de cultura sobre programació i avaluació en les configuracions i trajectòries, tant pel que fa als programes adreçats a la infància i l'adolescència com al disseny més concret de les intervencions professionals.

Una breu anàlisi dels processos formatius permet visualitzar una manca de prioritat dels elements que envolten i possibiliten el mètode científic als dissenys curriculars de les anomenades professions socials que treballen en infància. I, pel que fa a les administracions, la manca de protocols i procediments específics que vinculin –i justifiquin– TOTS els elements de l'organització.

Pel que fa al compliment de la normativa legal en aquest respecte, crec interessant recordar que el Comitè dels Drets del Nen, en les seves observacions finals a l'informe d'Espanya de 2002(3) ja feia nombroses recomanacions en aquest respecte:

"19. Encara que celebra l'elaboració d'estadístiques bàsiques sobre la protecció del nen i la creació d'una base de dades relativa a la infantesa, així com els esforços de l'Observatori de la Infantesa per harmonitzar el sistema amb les comunitats autònomes, el Comitè segueix preocupat per la fragmentació de la informació, que també és deguda a la diversitat de sistemes i a indicadors que utilitzen les diferents comunitats autònomes.

20. De conformitat amb la seva anterior recomanació (ibíd., pàg. 13), el Comitè reitera la seva recomanació què l'estat part:
a) Perfeccioni el seu mecanisme de recopilació de dades i d'anàlisi de dades desglossada sistemàticament sobre la població menor de 18 anys en totes les esferes que inclou la Convenció, deixant especial atenció als grups més vulnerables, és a saber, els nens romanesos, els fills de famílies migrants, els nens migrants no acompanyats i els fills de famílies econòmicament i socialment desfavorides.
b) Utilitzi eficaçment aquestes dades i indicadors per formular i avaluar polítiques i programes destinats a l'aplicació i la supervisió de la Convenció."

Com a resposta institucional, es va donar impuls al sistema de recollida estatal "Estadística bàsica de protecció a la infància", creat a Madrid el 1998 amb el propòsit de recollir les dades autonòmiques i possibilitar dades objectives als professionals de la infància i l'adolescència. Actualment s'ha ampliat des del 2006 amb les publicacions de La infancia en cifras.

Però malgrat que les exigències del Comitè dels Drets del Nen esdevenen funcions obligatòries i vinculants per als estats membres signants de la Convenció dels Drets de la Infància de 1989, i els esforços i intents per millorar els dispositius i sistemes existents, tant la sistematització i la recollida de dades com la divulgació i el contrast per part dels professionals implicats, segueixen sent dues assignatures pendents.

I és aquí on arriba la primera pregunta.

Tan difícil és visualitzar la recollida de dades com un instrument que contribueix a promoure i aplicar els plans d'acció i les polítiques generals i específiques per a la infància i l'adolescència?
No des de la teoria.
Tothom coincidim en el fet que qualsevol justificació tècnica i política dels sistemes de recollida de dades, comparteix almenys tres àrees transversals necessitades d'informació sistemàtica:(4)

 1. "L'Administració: per determinar si les metes i els objectius s'estan assolint correctament en temps i forma, si els recursos s'estan utilitzant eficaçment i efectivament, i quin tipus de respostes es donen o s'haurien de donar als menors i els seus familiars en termes de serveis i recursos. Tant les organitzacions internacionals com els governs, els representants de l'interès públic i els professionals reclamen informació sobre l'efectivitat i l'eficiència de la prevenció.
 2. La Planificació: algunes de les tasques típiques de legisladors, planificadors i administradors consisteixen a fer una avaluació política dels plans i elegir «racionalment» els mètodes per resoldre determinats problemes, basant-se en dades i indicadors d'importància.
  Altres activitats per a les quals és necessari disposar de dades són la planificació estratègica i els mètodes institucionals de negociació política i avaluació preliminar, junt amb l'aprovació de plans o lleis d'àmbit nacional.
 3. La Investigació de polítiques, i anàlisi: és necessari comptar amb dades per desenvolupar el coneixement científic sobre aquest tema, determinar els efectes que tenen els canvis de polítiques, legislació o procediments, i desenvolupar estratègies a la llum d'aquests efectes anticipats."

A la pràctica, l'informe de ChildOnEurope citat confirma l'existència de discrepàncies quantitatives i qualitatives a les estadístiques europees. Aspecte igualment ratificat pel Consell d'Europa, la Unió Europea i les diferents administracions autonòmiques i central d'Espanya.

Discrepàncies centrades a l'àmbit quantitatiu en les xifres NO coincidents en funció dels diferents agents consultats (administracions locals, autonòmiques, estatals i fins i tot les investigacions en aquest respecte). I a l'àmbit qualitatiu, en la manca de protocols i sistemes homologats de recollida obligatòria de dades que permetin fer un diagnòstic adequat de necessitats i la posterior planificació de polítiques integrals d'infància i adolescència.

Propostes

D'acord amb els resultats de l'estudi de ChildONEurope, i també de la pràctica quotidiana observada, crec que ha arribat l'hora de fer prioritari promoure i fer pedagogia sobre la necessitat de tenir unes bones dades estadístiques i els corresponents indicadors, com a base d'una política d'infància fonamentada en el paradigma dels drets i gestionada sota els paràmetres de la qualitat.

Un repte ja recollit com a orientació per la Comissió Europea a les seves Declaracions(5) sobre polítiques d'infància, i, més concretament a Catalunya per la Secretaria d'Infància i Adolescència del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya amb la promoció del sistema d'informació Sini@, el Pla director d'infància i adolescència de Catalunya i el Pla de qualitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància. Fer-lo real i consolidar–lo dependrà de la conjunció en l'espai i el temps dels dos processos paral·lels i complementaris detallats a continuació:
a) Posar en marxa les millores necessàries que possibilitin l'anàlisi transversal i l'ús qualitatiu de les estadístiques.
b) Fonamentar les intervencions tècniques basades en la metodologia de l'anàlisi i la planificació. Cal evitar caure en l'activisme protocolaritzat, basat en la resposta rutinària a les urgències definides d'acord amb els indicadors polivalents i subjectius, on l'entorn (polític, tècnic o comunitari) té més protagonisme que l'anàlisi de les necessitats i els drets dels protagonistes. En aquest cas, els infants i els adolescents.

Des d'aquesta òptica, ens cal, doncs, fer el següent:

 • Millorar les bases existents i desenvolupar sistemes d'estadística i seguiment disgregats i centrats en els nens i les nenes.
 • Promoure i desenvolupar noves àrees d'investigació i recollida de dades .(Molt vinculades a l'exercici professional, i no exclusivament als laboratoris universitaris.)
 • Promoure i desenvolupar programes i plans d'acció basats en l'evidència.
 • Treballar per aconseguir definicions comunes i indicadors de resultats basats en la investigació i les normes internacionals. (Tenir com a referent l'avaluació dels indicadors de la Convenció, a més de l'avaluació dels indicadors del cas.)

Com a punt de partida, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, recull expressament algunes d'aquestes propostes, però sobretot, emfatitza la necessitat de situar els nens i les nenes al centre de les polítiques públiques i el corresponent desenvolupament. I per primera vegada a la historia ho fa regulant els drets i les oportunitats de tota la infància, i amb la Convenció dels Drets de la Infància de 1989 com a marc legal transversal justificatiu.

A l'àmbit operatiu, el nou marc normatiu ens obliga a repensar el tema. És evident que si canvien els subjectes d'intervenció (de la infància en risc a tota la infància) també s'haurà de canviar el contingut de la recollida de dades, l'avaluació de necessitats i la planificació de les politiques públiques.
Als necessaris indicadors de risc i de protecció derivats de l'encàrrec de protegir i centrats majoritàriament en el treball de casos, s'afegeix ara la necessitat d'uns indicadors més amplis i més centrats en el seguiment de l'aplicació de la Convenció.

Coincideixo plenament amb els plantejaments que fa la UNICEF(6) en aquest respecte, i estic convençuda que mesurar de la manera més adient quina és la situació global dels drets del 17,2% de la població de Catalunya esdevé un repte, però en podríem extreure algunes orientacions i objectius. Vegem a tall d'exemple les propostes següents:

 • Promoure el debat sobre la situació de la infància a Catalunya, sobre com es mesura, com es percep i com perceben ells mateixos la realitat.
 • Facilitar l'accés al coneixement i millorar el seguiment dels drets i el benestar dels nens i nenes a Catalunya.
 • Fer visibles els progressos i reptes clau en la situació de la infància i fer visibles els desequilibris i desigualtats dins del col·lectiu infantil i entre els diferents territoris.
 • Promoure la presa de decisions polítiques establertes sobre infància i adolescència i assegurar el seu debat a l'agenda política.
 • Facilitar la creació d'estàndards de referència.
 • Contribuir des de les dades estadístiques la sensibilització de l'opinió pública respecte als drets dels nens i les nenes al nostre país.

Crec també que a l'àmbit institucional mai no havíem tingut una normativa que reflectís tan explícitament la necessitat de recollir i documentar amb dades les polítiques d'infància com ho fa la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència en parlar de sistemes de registre i indicadors i també de recerca i planificació global.

Per concloure, i ratificant el que deia al començament, jo no crec que els avenços siguin producte de la rutina ni tampoc exclusivament de la voluntat política, però sí de les condicions estructurals, que poden facilitar o dificultar la seva existència. És per això que penso que ens trobem davant d'una possibilitat de millora que podem aprofitar, però també podem perdre si no apostem individualment i organitzativament per l'ètica del compromís.

Si compartim la premissa que les polítiques d'infància han de partir d'una anàlisi real de les seves necessitats i que els nens i les nenes han de participar en la seva definició, també hem de compartir, amb convenciment, compromís i amb el màxim rigor que això no serà possible sense la nostra participació activa en la gestió de les dades.

Bibliografia

Hacia una estrategia de la Union Europea sobre los derechos de la infancia de 2006.

Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014)

Pautas sobre sistemas de recogida de datos y seguimiento del maltrato infantil. ChildONEurope, 2009

Sistema de indicadores sobre el bienestar infantil en España. UNICEF 2010

Sistema de información sobre primera infancia en Iberoamérica. Organización de los estados iberoamericanos, 2010

Un panorama del bienestar Infantil en los países ricos. UNICEF 2007

______
1 Aquesta afirmació es recull al Report Card N. 7 de l'Institut d'Investigació Innocenti d'UNICEF, "Un panorama del bienestar infantil en los países ricos", de 2007.
2 Laura GRAZZIOSI. Códigos de ética del Servicio Social. 1978.
3 El Comitè va examinar el segon informe periòdic d'Espanya (CRC/C/70/Add. 9), presentat el 12 d'octubre de 1998 (vegeu els documents CRC/C/SR.798 i 799), i a la sessió del 4 de juny de 2002 va aprovar les seves observacions finals.
4 Pautas sobre sistemas de recogida de datos y seguimiento del maltrato infantil. ChildONEurope, 2009. Pàg. 10.
5 Hacia una estrategia de la Union Europea sobre los derechos de la Infancia, 2006. Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014)
6 Sistema de indicadores sobre el bienestar infantil en España. UNICEF, 2010.


No hay comentarios:

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006